Home

Gweler isod am y iaith Gymraeg

Wind farm floods the A485 due to lack of proper drainage.

Welcome to the website of Grŵp Blaengwen.  We are an association of people living in and around the village of Gwyddgrug in north Carmarthenshire whose lives are disrupted and disturbed by the construction and operation of a wind power station of ten massive turbines known confusingly as Alltwalis wind farm.

On this site you can read how noise from the turbines has shattered the peace and quiet of this rural community, waking people up at night and forcing some to resort to prescribed medication in order to get a decent night’s sleep.

Grŵp Blaengwen continues to agitate peacefully against the Alltwalis power station and is opposing further proposals to build another 28 turbines alongside the existing ones – the Brechfa Forest West power station.  There are also plans for another 12 at Brechfa Forest East near Gwernogle and Rhydcymerau, and 21 at Bryn Llywelyn, on Mynydd Llanllwni.  Like the Alltwalis power station they are all located in an area set aside by the Welsh Government for wind power developments – the Brechfa Forest TAN 8 area G.

These turbines are huge – bigger than ever at more than 140 metres high – and have one thing in common.  They are money generators for giant corporation keen to exploit the welcome mat laid out in the Welsh countryside by our own government, and the largely hidden  subsidy system  that makes the turbines hugely profitable.

We are not opposed to energy conservation, to reducing carbon emissions, to renewable energy technologies, or even wind turbines. We are opposed to the Welsh Government policy of designating certain areas of Wales as being particularly suitable for large wind farms, and to a planning system for wind power that puts a higher priority on the ‘need’ for industrial wind turbines near homes, than on the lives of turbine neighbours. Wind is renewable energy, but the technology used to capture it in this way is neither ‘green’ nor sustainable.

To register your support for our efforts to prevent the further exploitation of our countryside, please click the support button at the top of this page and feel free to use any of the testimonies and expertise on these pages.


Croeso i wefan Grŵp Blaengwen, sef grŵp ymgyrchu ym mhentref Gwyddgrug a’r cyffiniau yng ngogledd Sir Gaerfyrddin. Aflonyddwyd ar ein bywydau adeg adeiladu ac yn awr yng nghyfnod gweithredol gorsaf ynni gwynt Alltwalis sy’n cynnwys deg twrbin anferth.

Ar y wefan hon gellwch ddarllen sut mae sŵn o’r tyrbinau gwynt wedi amharu ar heddwch a thawelwch y gymdeithas wledig yma. Dihunir pobl yn y nos, a gorfodir rhai i hyd yn oed gymryd meddyginiaeth er mwyn ceisio cael noson o gwsg.

Parha Grŵp Blaengwen i ymgyrchu’n ddi-drais yn erbyn Pwerdy gwynt Alltwalis a gwrthwyneba gynlluniau i godi 28 twrbin arall (Pwerdy gwynt Gorllewin Coedwig Brechfa) yn ymyl y rhai presennol. Gwelir hefyd gynlluniau ar gyfer 12 twrbin yn Nwyrain Coedwig Brechfa ger Rhydcymerau a Gwernogle a 21 ym Mrynllywelyn ar Fynydd Llanllwni. Lleolwyd y rhain i gyd mewn ardal ar gyfer datblygiadau ynni gwynt yr un fath â Phwerdy Alltwalis – Adran G Tan 8 Coedwig Brechfa.

Tyrbinau anferth yw’r rhain – y rhai mwyaf i’w gosod yng Nghymru hyd yma, 145 medr o uchder – ond mae ganddynt i gyd un peth yn gyffredin, cynhyrchant arian i gorfforaethau enfawr sy’n cael rhwydd hynt i ecsploitio cefn gwlad Cymru gan ein Llywodraeth, a’r cymhorthdal cuddiedig hael a gynigir ac a wna’r tyrbinau’n broffidiol.

Cefnogwn gadwraeth ynni, lleihau allrydau carbon, a thechnoleg ynni adnewyddol a hyd yn oed tyrbinau gwynt. Er hynny gwrthwynebwn bolisi Llywodraeth Cymru o glustnodi rhai ardaloedd cefn gwlad Cymru i fod yn arbennig o addas ar gyfer Pwerdau Gwynt anferth, ac i system gynllunio ar gyfer ynni gwynt sy’n gosod blaenoriaeth uchel i’r ‘angen’ am dyrbinau gwynt diwydiannol yn agos i gartrefi gan anwybyddu’r effaith ar fywydau’r trigolion sy’n byw gerllaw iddynt. Ynni adnewyddol yw gwynt, ond nid yw’r dechnoleg a ddefnyddir i’w ffrwyno yn y modd yma yn ‘wyrdd’ nac yn gynaliadwy.

I gofrestri’ch cefnogaeth i’n hymdrechion i ddiogeli cefn gwlad Cymru, cliciwch y botwm ar y dudalen yma os gwelwch yn dda. Medrwch ddefnyddio unrhyw wybodaeth a welwch ar y tudalennau hyn.

138 SupportedSupport

Comments are closed.